Intake en eerste observatie

De leerling komt samen met ouder/ voogd of begeleider en tolk naar school voor de inschrijving en het intakegesprek. De inschrijving gaat over persoonlijke gegevens van de OKAN’er, zijn voorgeschiedenis en schoolse achtergrond.  Er wordt gepeild naar hobby’s en interesses, schoolloopbaan, diploma en werkervaring. Op basis van deze gegevens krijgt de OKAN-coördinator een beeld van de beginsituatie van de nieuwe leerling.

Bij de inschrijving wordt onze OKAN-werking uitgelegd.  De leerling krijgt samen met ouder/voogd of begeleider een rondleiding.  Hier maakt hij/zij kennis met het reglement, de schoolgebouwen, de directie, het personeel, …

Wanneer een nieuwe leerling zich aanmeldt, dan start hij/zij zo snel mogelijk na de inschrijving. Er worden eerst niveautesten gedaan voor wiskunde en Nederlands om de leerling in de juiste groep te kunnen plaatsen.   Het lerarenteam bespreekt in welke klas de leerling best start en in welke niveaugroep wiskunde (start, 1B of 2BVL) er wordt gestart.

Aangezien leerlingen zich gedurende het hele schooljaar kunnen inschrijven, wordt er sterk individueel en op maat van elke leerling gewerkt en krijgt elke leerling een individueel leertraject.

Opvolging, begeleidingsgesprekken en snuffelstage

De leerling wordt nauw betrokken bij zijn leertraject en oriëntatie. Daarom organiseren we individuele leerlingcontacten tussen leerling, coördinator, vervolgcoach en klassenleraar. Tijdens deze gesprekken wordt gepeild naar het welbevinden van de leerling. Andere onderwerpen zijn: de integratie binnen de school en de klas, de leef- en leerhouding van de leerling, zijn studie en interesses, zijn vorderingen op taalgebied.

Tijdens het wekelijks team-overleg en de klassenraden worden de vorderingen van de leerlingen besproken op basis van de observaties, taken en toetsen, de individuele gesprekken… Hoe snel vordert de leerling, welke doorstroomrichting is voor hem/haar interessant?

Welke snuffelstage kunnen we voorbereiden in samenspraak met de leerling?  De klasleraar bepaalt samen met de leerling in welke richting de snuffelstage zal plaatsvinden.  Een snuffelstage is een week les volgen in de vervolgrichting in het regulier onderwijs.  Afhankelijk van de leerling kunnen er ook andere snuffelmomenten ingelast worden (bepaalde vakken e.d.)  Snuffelen is op maat van de leerling waarbij we het welbevinden zeer hoog plaatsen.